توسایت زیر کلی اطلاعات و ابزار های مفید برای کار حسابدارن گذاشتم از اخبار و مقالات و آموزش ها تا دریافت شماره شبا و محاسبه سود وام ها
حتما یه سر بزنید.  arshadhesabdari.com